Gut i Wpólnicy | UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA –  OD 2016 R. ISTOTNE ZMIANY!
16542
post-template-default,single,single-post,postid-16542,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA –  OD 2016 R. ISTOTNE ZMIANY!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA –  OD 2016 R. ISTOTNE ZMIANY!

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło w życie kilka ważnych zmian dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, określonego w języku prawniczym mianem „upadłości konsumenckiej”.

Do końca 2015 roku upadłość konsumencka mogła zostać ogłoszona jedynie na wniosek dłużnika, natomiast od 1 stycznia 2016 roku upadłość konsumencka będzie mogła zostać przeprowadzona również na wniosek złożony przez wierzyciela. Zgodnie z nowymi przepisami wierzyciel będzie mógł zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy po zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia go z właściwego rejestru nie upłynął rok.

Dotychczasowe przepisy przewidywały, że przedsiębiorca może skorzystać z „dobrodziejstwa” procedury upadłości konsumenckiej dopiero po upływie jednego roku, od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Zatem dobrą zmianą jest zniesienie rocznego okresu wyczekiwania na możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

Zmiana brzmienia przepisu art. 8 prawa upadłościowego i naprawczego, wprowadzonego nowelizacją z 15 maja 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259, dalej jako „Pr. Up.), likwiduje dla wniosków złożonych po 1 stycznia 2016 r. możliwość prowadzenia postępowania według przepisów o upadłości przedsiębiorców już na drugi dzień po wykreśleniu działalności z rejestru. Jest to zgodne z nowym rozumieniem przepisów o upadłości przedsiębiorcy, w myśl którego możliwość skorzystania przez dłużnika z przepisów o upadłości przedsiębiorców ograniczona jest do tych osób, które działalność faktycznie prowadzą (art. 8 Pr. Up.), jak również do osób które zarejestrowanej działalności jeszcze nie wyrejestrowały (art. 9 Pr. Up).

Jednakże w nowym prawie upadłościowym znalazł się również przepis o charakterze sankcyjnym, zgodnie z którym, w przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, lub zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust 2 do 4, to postępowania będzie się toczyć w niepełnym zakresie tj. nie znajdą zastosowania przepisy o planie spłat, umorzeniu zobowiązań, jak również regulujące możliwość korzystania z mieszkania lub domu.

Kolejnym ułatwieniem wprowadzonym przez Ustawodawcę od 1 stycznia 2016 roku, jest wprowadzenie formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Taki wzór znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na marginesie warto również zwrócić uwagę, że zmienia się tytuł samej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo upadłościowe i naprawcze”, otrzymując brzmienie „Prawo upadłościowe”.