Gut i Wspólnicy | Specjalizacje
16406
page-template-default,page,page-id-16406,page-child,parent-pageid-14093,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Specjalizacje

I. Prawo Gospodarcze

I. PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria doradza we wszelkich prawnych aspektach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, biorąc jednocześnie pod uwagę specyfikę branży oraz otoczenie, w którym funkcjonują firmy naszych klientów. Jednocześnie obsługujemy oraz wspieramy naszych klientów w zakresie strategicznych transakcji inwestycyjnych, a w tym fuzji i przejęć (M&A) oraz wspólnych przedsięwzięć (joint venture). Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Sporządzanie analiz, raportów oraz opinii prawnych ułatwiających podjęcie kluczowych decyzji;
 • Opiniowanie oraz sporządzanie kontraktów handlowych;
 • Przeprowadzanie audytów kontraktów handlowych już stosowanych w działalności klienta, sugerując kierunek koniecznych zmian i modyfikacji oraz oceniając ryzyka z nich wynikające;

 • Uczestnictwo w negocjacjach handlowych, dbając aby wszelkie postanowienia kontraktów jak najlepiej zabezpieczały interes klienta;
 • Przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych na potrzeby transakcji inwestycyjnych, polegające na szczegółowej oraz precyzyjnej analizie stanu prawnego podmiotów gospodarczych, które pozwalają uzyskać pełny obraz aktualnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa (due dilligence);
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej transakcji inwestycyjnych typu M&A oraz joint venture; 

 • Opiniowanie oraz sporządzanie umów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa;
 • Doradzanie przy konstruowaniu struktur opartych na umownym zarządzie powierniczym;
 • Doradzanie właścicielom firm, a także członkom organów zarządzających w zakresie zabezpieczenia majątkowego na wypadek grożącej niewypłacalności oraz utraty płynności finansowej;

II. Prawo Spółek

II. Prawo spółek

Kancelaria doradza przy wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, zarówno pod kątem planowania podatkowego, jak i ładu korporacyjnego. W ramach tej specjalizacji nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Zakładanie, rejestrowanie oraz likwidowanie spółek kapitałowych lub osobowych;
 • Doradzanie przy tworzeniu oraz funkcjonowaniu struktur holdingowych;
 • Zapewnienie obsługi korporacyjnej, poprzez opracowywanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej dla bieżącego funkcjonowania spółek (m.in. obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu, posiedzeń rady nadzorczej)

 • Sporządzanie wewnętrznych regulaminów usprawniających funkcjonowanie organów spółek (zarządów, rad nadzorczych);
 • Sporządzanie umów, których przedmiotem są transakcje na udziałach, akcjach oraz prawach i obowiązkach w spółkach osobowych;
 • Obsługę procesu zmian w strukturze kapitałowej;

 • Sporządzanie umów z członkami organów spółek oraz doradzanie przy wyborze najbardziej optymalnej formy takich umów;
 • Doradzanie przy procesach restrukturyzacyjnych, a w tym w zakresie fuzji, przejęć, przekształceń oraz podziałów; 
 • Pomoc w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych.

III. Nieruchomości

III. Nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie transakcji oraz inwestycji na rynku nieruchomości. Ponadto współpracujemy oraz prowadzimy bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, jak również podmiotów zajmujących się profesjonalnym zarządzeniem nieruchomościami. W ramach tej specjalizacji nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Przeprowadzanie kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości;
 • Negocjowanie oraz przygotowywanie umów transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości, jak również umów najmu lub dzierżawy;

 • Wspieranie procesu inwestycyjnego, począwszy od rozpoczęcia inwestycji budowlanej, po jej komercjalizację;
 • Reprezentację w sprawach administracyjnych oraz sądowych dotyczących nieruchomości; 

 • Obsługę wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.

IV. Prawo upadłościowe

IV. Prawo upadłościowe

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach upadłościowych oraz wspiera Ich w procesach zmierzających do skutecznej restrukturyzacji zadłużenia, ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo majątkowe osób  pełniących funkcje w organach zarządzających. Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców spełniających przesłanki do ogłoszenia upadłości, jak również do syndyków masy upadłości, nadzorców sądowych oraz zarządców. Kancelaria reprezentuje również wierzycieli, podejmując wszelkie niezbędne działania mające na celu zaspokojenie wierzytelności, przysługujących im wobec upadłych kontrahentów. W ramach tej specjalizacji nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Kompleksową obsługę prawną począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do zakończenia, bądź umorzenia postępowania upadłościowego;
 • Doradzanie w podjęciu decyzji co do sposobu przeprowadzenia upadłości (upadłość układowa albo likwidacyjna);

 • Opracowywanie propozycji układowych oraz negocjowanie warunków układu z wierzycielami;
 • Reprezentację we wszelkich czynnościach procesowych przed sądem upadłościowym oraz sędzią – komisarzem;

 • Reprezentację w sprawach sądowych związanych z postępowaniem upadłościowym, a w tym w szczególności w sprawach o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne wobec masy upadłości;
 • Opracowywanie zgłoszenia wierzytelności, w celu umożliwienia wierzycielom aktywnego udziału w postępowaniach upadłościowych.

V. Prawo sportowe

V. Prawo sportowe

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa sportowego, kierując swoją ofertę przede wszystkim do osób uprawiających zawodowo piłkę nożną oraz agentów i menadżerów reprezentujących ich interesy. W ramach tej specjalizacji nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Sporządzanie oraz negocjacje warunków kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej;

 • Sporządzanie oraz negocjowanie kontraktów reklamowych, a w tym w szczególności w zakresie komercyjnego wykorzystania wizerunku;

 • Reprezentację przed organami związkowymi PZPN, a w szczególności Piłkarskim Sądem Polubownym, Komisją Dyscyplinarną, Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych;

 • Pomoc w dochodzeniu należności.

VI. Spory sądowe

VI. Spory sądowe

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w sprawach gospodarczych oraz cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Kancelaria reprezentuje swoich klientów również w postępowaniach toczących się przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnymi.

VII. Windykacja

VII. Windykacja

Kancelaria skutecznie wspiera swoich klientów w zakresie windykacji należności, pomagając Im w tworzeniu wewnętrznych procedur windykacyjnych, niwelujących ryzyko utraty płynności finansowej. Wprowadzamy rozwiązania ułatwiające bieżące monitorowanie stanu płatności oraz zasady postępowania wobec nierzetelnych kontrahentów. Ponadto podejmujemy stosowne czynności windykacyjne w imieniu naszych Klientów. W ramach tej specjalizacji nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów windykacyjnych ułatwiających bieżącą kontrolę stanu płatności oraz zawierające zasady postępowania wobec nierzetelnych kontrahentów;

 • Reprezentację w sądowych postępowaniach zabezpieczających;

 • Reprezentację w sądowych postępowaniach o zapłatę oraz o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne wobec wierzyciela (skargi pauliańskie);

 • Reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych oraz upadłościowych.